Výkladový slovník českého znakového jazyka a českého jazyka online

Dictio je platforma pro výkladové slovníky, která původně vznikla jako podpora vysokoškolským studentům komunikujícím ve znakovém jazyce, dále tlumočníkům a překladatelům znakového jazyka a lingvistům znakových jazyků. Postupným rozšiřováním se z ní stává nástroj užitečný pro širokou veřejnost, neboť umožňuje prezentovat jak běžnou, tak odbornou slovní zásobu jazyků znakových (vizuálně-motorických), tak i mluvených (audio-orálních) v jednotném rozhraní.

V tuto chvíli Dictio nabízí údaje o slovní zásobě českého znakového jazyka (ČZJ) a českého jazyka. Lexikální jednotky ČZJ jsou napojeny na významově odpovídající výrazy v češtině (publikované jako oddělený slovník v téže platformě) tak, aby slovník současně plnil  roli překladovou i výkladovou. Materiál z těchto slovníků je zpracován a strukturován tak, aby hesla ve znakovém i mluveném jazyce byla prezentována shodně.

Dictio poskytuje prostor pro uchování všech relevantních informací týkající se jednotlivých slovníkových hesel v tom jazyce, jehož součástí výraz je. Revoluční je zejména prostor věnovaný popisu jednotlivých výrazů znakového jazyka, které v této míře nebyly obsaženy v žádném z dosud publikovaných slovníků. Kvůli absenci obecně rozšířené psané formy pro znakové jazyky jsou některé položky v omezené míře uváděné v místním většinovém jazyce (tzn. pro český znakový jazyk v češtině).

Struktura slovníkových hesel

Informace o hesle ČZJ

 • záhlaví v ČZJ (lemma) jako video ve dvou pohledech (čelní a boční)
 • gramatické údaje (slovnědruhová charakteristika, morfologické zvláštnosti)
 • etymologický původ znaku
 • stylistické údaje výrazu v ČZJ (regionálně nebo jinak omezené použití, u terminologických či jiných neologismů i autor návrhu)
 • přepis údajů pro vyhledávání v ČZJ do systému SignWriting či HamNoSys
 • sémantické pole (významová skupina)
 • popis významu výrazu v ČZJ uvedený v ČZJ
 • příklad použití výrazu v autentické výpovědi v ČZJ
 • výrazy ČZJ významově shodné a protikladné případně výrazy nadřazené a podřazené
 • frazeologická spojení výrazu v ČZJ s ukázkou použití dané konstrukce v autentické výpovědi v ČZJ
 • překlady výrazu do češtiny

Informace o hesle českého jazyka

 • české záhlaví v základním slovníkovém tvaru (lemma)
 • původ slova
 • české gramatické údaje (slovnědruhová charakteristika, morfologické paradigma, slovesné valence, předložkové vazby)
 • české stylistické údaje (útvar či poloútvar národního jazyka, citové zabarvení apod.)
 • sémantické pole (významová oblast)
 • popis významu českého záhlaví v češtině
 • syntaktické vazby a frazeologická spojení s ukázkou použití v kontextu autentické výpovědi
 • výrazy významově shodné a protikladné, případně výrazy nadřazené a podřazené
 • překlad výrazu do ČZJ

Přístup ke slovníku

Dictio