Ubytování

Všeobecné informace

Základní všeobecné informace o ubytování na kolejích MU
 


Informace pro studenty se specifickými nároky

Přednostní rezervace ubytování

Možnost přednostní rezervace ubytování mají studenti s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením a studenti s psychickými obtížemi a chronickým onemocněním, u nichž  z charakteru postižení, onemocnění nebo obtíží vyplývá nutnost ubytování za specifických podmínek (bezbariérový pokoj, konkrétní koleje s ohledem na jejich přístupnost, příp. vzdálenost od školy, samostatný pokoj apod.).

O přednostní ubytování mohou žádat studenti nastupující do 1. ročníku až po zápisu do studia, nejpozději však 7 dní před zahájením období pro rezervace ubytování stanoveném v Harmonogramu rezervací a ubytování ve vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity pro daný akademický rok (zveřejněn na webu skm.muni.cz). Ve výjimečných případech lze žádat o přednostní rezervaci ubytování i před termínem zápisu. Žádost je třeba doložit zdravotní dokumentací, ze které vyplývá nutnost ubytování za specifických podmínek (aktuální lékařská zpráva, zpráva od psychologa apod.).

Žádost o přednostní rezervaci ubytování posílejte na adresu: studijni@teiresias.muni.cz.
 


Ubytování v samostatném pokoji 

Studenti se zdravotním postižením vyžadujícím trvalou přítomnost asistenta, s psychickými obtížemi, příp. chronickým somatickým onemocněním, které jim znemožňuje nebo komplikuje standardní ubytování, mohou požádat o ubytování v samostatném pokoji. O tento typ ubytování je třeba požádat v dostatečném předstihu na adrese: studijni@teiresias.muni.cz.
 


Příspěvek na ubytování

Studenti žádající o ubytování v samostatném pokoji z výše uvedených důvodů mohou požádat Středisko Teiresiás o příspěvek na ubytování.

Žádost je třeba doložit aktuální lékařskou zprávou, příp. zprávou od psychologa, ze které vyplývá výše uvedený nárok na ubytování v samostatném pokoji. Studenti, kteří v semestru, kdy žádají o příspěvek, absolvovali přijímací zkoušku ve Středisku Teiresiás, lékařskou zprávu dokládat nemusí. Každá žádost bude posuzována individuálně, příspěvek není nárokový. Žádost prosím podávejte prostřednictvím formuláře online

Středisko Teiresiás si vyhrazuje právo příspěvek nepřiznat, nebo jej adekvátně snížit v případě, že univerzita platbu za neobsazené lůžko nevyžaduje, příp. je platba za ubytování snížená (např. platba za dvoulůžkový pokoj při obsazení pouze jedním studentem je stejná jako za jednolůžkový pokoj).
 


Ubytování v bezbariérových pokojích

Masarykova univerzita nabízí ubytování v dvoulůžkových bezbariérových pokojích na kolejích Vinařská. Pokoje jsou určeny výhradně pro studenty s pohybovým postižením vyžadujícím bezbariérový přístup. Pro více informací kontaktujte kolegy z Oddělení fyzické přístupnosti. 
 


Ubytovací stipendium

Nárok na ubytovací stipendium má mimobrněnský student v prezenční formě studia studující v prvním studijním programu. Žádost se podává dvakrát ročně, v listopadu a dubnu. Před podáním samotné žádosti o stipendium je třeba zadat prostřednictvím Osobní administrativy IS číslo bankovního účtu, na který si stipendium necháte posílat (viz odkaz "Stipendia – Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií").