Tlumočení a přepisovatelský servis

Podstata služby

Jedná se o servis primárně zajišťující oboustrannou komunikaci s osobami se sluchovým postižením především v rámci studijních a pracovních aktivit na MU, tedy:

  • tlumočení do/z českého znakového jazyka,
  • artikulační tlumočení,
  • přepis mluveného slova do češtiny (vizualizace mluvené řeči), příp. zajištění simultánní distribuce přepisu mezi početnější publikum (technologií Polygraf).

Způsob zajištění komunikace mezi učitelem a studentem se sluchovým postižením upravuje Směrnice rektora č. 8/2014 Zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Konkrétní pravidla pro tuto službu stanovuje Metodický pokyn ředitele Střediska Teiresiás MU č. 1/2019 Zajišťování tlumočení, přepisu mluvené řeči a obsahového zápisu na Masarykově univerzitě.
 


Komu se služba nabízí

  • studentům a zaměstnancům MU se sluchovým postižením
  • studentům a zaměstnancům MU, kteří mají komunikovat se sluchově postiženým
  • zainteresované veřejnosti

Podmínky poskytování služby

  • Organizace tlumočení či vizualizace mluvené řeči v pravidelné výuce vždy probíhá s předstihem (před začátkem výuky) a po vzájemné domluvě. 
  • V případě jednorázových akcí spojených se studiem (např. bloková výuka, praxe, imatrikulace, promoce, přednášky či semináře pořádané univerzitou aj.) je třeba požadavek oznámit s předstihem minimálně pěti pracovních dní.
  • Primárně jsou uspokojovány požadavky uvnitř MU; veřejnosti je služba poskytována po předchozí domluvě, zbývá-li volná kapacita, a za úplatu.

Organizace a zajištění služby