Základní informace

Středisko Teiresiás zodpovídá za zpřístupnění výuky tělesné výchovy (TV) studentům MU se specifickými nároky (nejčastěji se jedná o studenty se smyslovým nebo pohybovým postižením, ale může se jednat také o studenty s lehčími formami zdravotního omezení, nebo omezením dočasného charakteru). Kromě předmětů s pravidelnou týdenní nebo blokovou výukou nabízí Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií také letní a zimní výcvikové kurzy.

Studenti MU se smyslovým či pohybovým postižením nebo jiným omezením mají možnost vybírat předměty nejen ze standardní nabídky ale také ze seznamu alternativních předmětů pořádaných přímo Střediskem Teiresiás. Náplň těchto předmětů má narozdíl od standardní tělesné výchovy nabízené Fakultou sportovních studií jiný charakter či průběh, jsou využívány speciální pomůcky, nebo je používána rozdílná metoda výuky, která je přizpůsobená studentům s konkrétním zdravotním postižením.

Potřebujete-li se poradit nebo podrobněji informovat, prosím napište nám na adresu sport@teiresias.muni.cz.

Aktuální nabídka speciálních předmětů tělesné výchovy je k dispozici v samostatné sekci Alternativní kurzy tělesné výchovy. Zde uvádíme základní organizační detaily.

Zajištění přístupnosti standardní i alternativní výuky tělesné výchovy

Studenti se specifickými nároky, kteří mají zájem absolvovat předměty nebo kurzy tělesné výchovy (ať už standardní, nebo alternativní) mají možnost využít asistencí, které Středisko Teiresiás v oprávněných případech v různé podobě a různém rozsahu nabízí.

Jedná se jak o asistenci osobní (pomoc s dopravou na místo výuky, prostorovou orientaci ve sportovním areálu, příp. osobní asistenci v šatnách), tak asistenci odbornou, vykonávanou v souladu s instrukcemi vyučujícího při konkrétní pohybové aktivitě (např. při výuce plavání je odborný asistent se studentem přímo v bazénu apod.).

Zajištění přístupnosti obnáší i komunikační servis pro ty skupiny studentů, pro něž může pouze verbální komunikace (při výuce tělesné výchovy běžná) představovat nežádoucí bariéru – studentům se sluchovým postižením je např. k dispozici tlumočení do znakového jazyka, popř. vizualizace mluvené češtiny.

Vyučující jsou o přítomnosti studentů se specifickými nároky ve své výuce předem informováni, k dispozici mají jak odborné, tak studijní konzultanty z řad pracovníků Střediska Teiresiás. 

U předmětu alternativní nabídky se již standardně počítá – s ohledem na jejich specifičnost – se zajištěním přístupnosti. Vyučující těchto alternativních předmětů či kurzů pro studenty se specifickými nároky mají s danými aktivitami zpravidla dlouhodobé zkušenosti.

Osvobození z tělesné výchovy

Zdravotní osvobození se týká studentů s trvalejšími zdravotními obtížemi potvrzenými ošetřujícím lékařem.
Žádost o zdravotní osvobození:

  • se podává přes Úřadovnu v Informačním systému a vyřizuje ji studijní oddělení fakulty, kde je student zapsán do studia, v rámci něhož o zdravotní osvobození žádá;
  • je třeba podat nejpozději do začátku výukového období semestru. Ve výjimečných případech (náhlé zhoršení zdravotního stavu, úraz) je možné požádat o zdravotní osvobození i během semestru.

V každém semestru, ve kterém student žádá o osvobození (celkem dvakrát za bakalářské nebo pětileté magisterské studium), je nutné v IS zaregistrovat předmět “p999 Tělesná výchova – Zdravotní osvobození”.   

Studenti, kteří jsou reprezentanty nebo se účastní celostátních a krajských soutěží v příslušném sportu, trénují několikrát v průběhu týdne, mohou podávat žádost o sportovní osvobození. Podmínkou udělení zápočtu je podání žádosti s potvrzením o tréninkové docházce a výsledcích v soutěžích, a to přes Úřadovnu v Informačním systému nejpozději do začátku výukového období semestru.

Podrobnosti včetně formulářů ke stažení jsou k dispozici na příslušných stránkách FSpS.

Pravidla bezpečného chování při tělesné výchově

Bezpečné chování ve výuce tělesné výchovy

  • textová verze je k dispozici zde
  • verze v českém znakovém jazyce (ČZJ) zde

Bezpečné chování při výcvikových a sportovních kurzech 

Metodické materiály

Nejen pro studenty (účastníky kurzů TV), ale také pro jejich lektory či instruktory postupně připravujeme metodické materiály zaměřené na sportovní disciplíny provozované sportovci s postižením. Materiály jsou či budou většinou ve formátu hybridní knihy, podle povahy dostupné i v českém znakovém jazyce nebo zvukové formě.

Další metodické materiály-videa týkající se bezpečnosti při sportu jsou k dispozici na níže uvedených adresách. Materiály jsou dostupné v českém, českém znakovém, anglickém a německém jazyce a jsou opatřeny českými, anglickými a německými titulky. Vznikly v rámci projektu Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě, realizovaného Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity.

Spolupracují s námi

Při realizaci univerzitní tělesné výchovy, kurzů a sportovních aktivit, ale také jiných sportovních akcí, spolupracujeme i s dalšími interními a externími spolupracovníky nebo subjekty. Nejtěsnější spolupráce přirozeně probíhá v rámci univerzity s Centrem univerzitního sportu při FSpS a dalšími součástmi FSpS.
Mezi externí organizace, s nimiž průběžně navazujeme jednorázovou nebo trvalou spolupráci, patří především: