Možnosti v případě nepřijetí

Nenechejte se odradit tím, že výsledek přijímacích zkoušek není ve Vašem případě dostatečný a děkan fakulty, na jejíž program jste se hlásil(a), Vás nepřijal ke studiu. Doporučujeme Vám, abyste si podal(a) odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. Obraťte se na pracovníky studijního oddělení, kteří Vám s přípravou žádosti pomohou.

 Odvolání se podává děkanovi fakulty způsobem uvedeným v poučení rozhodnutí. Děkan odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a rozhodnutí změní. V opačném případě odvolání předá k rozhodnutí rektorovi v souladu s § 88 správního řádu. (Citujeme z článku Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na stránkách Masarykovy univerzity, ve kterém se dozvíte více o přezkumném řízení Masarykovy univerzity.)

V témž článku naleznete i harmonogram přezkumného řízení, na jehož základě si můžete udělat představu o tom, kdy je v případě jednotlivých fakult možné očekávat zveřejnění informace o kladném či odmítavém posouzení žádostí.