Služby určené zaměstnancům MU (s postižením i bez postižení)

Zaměstnancům MU s postižením nabízíme analogický servis jako studentům s postižením. Pro pracovníky bez postižení, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na výuce studentů s potižením, zajišťujeme níže uvedenou organizační, metodickou i technickou podporu. 

Organizační, technické a technologické zabezpečení výuky, kterou navštěvuje student s postižením

Vyučujícím, jež mají ve své výuce studenta s postižením vyžadujícím specifický přístup, nabízíme:

 1. organizační servis:
  • zajištění vhodných prostor pro výuku
  • organizace průběhu výuky (rozložení výuky do delšího časového období aj.)
  • organizace individuálních zkušebních termínů apod.
 2. technické a technologické zázemí:
  • zajištění takové techniky, která studentovi s postižením umožní sledovat výuku a plnit úkoly, které z ní plynou (speciální výpočetní technika, polohovací nábytek apod.)
  • zajištění (příp. i vývoj) technologických řešení, která umožní studentovi s postižením zvládnout výuku v předpokládaném rozsahu –  poskytování náhradních řešení tam, kde smyslové nebo fyzické postižení neumožňuje využít běžně používané metody
V případě požadavku na organizaci výuky kontaktujte prosím pracovníky Studijního oddělení.
V případě požadavku na technické a technologické zajištění výuky (či jen konzultaci v tomto ohledu) kontaktujte prosím pracovníky Oddělení speciální informatiky.

Úprava studijních materiálů do formátu přístupného studentovi s postižením

Vyučující, jež mají ve své výuce studenta s takovým typem postižením, které neumožňuje sledovat běžně poskytované studijní materiály (např. zrakové postižení, postižení jemné motoriky rukou, sluchové postižení apod.), mohou požádat o adaptaci materiálů do formátu relevantního pro konkrétní postižení. Jelikož každá adaptace je poměrně časově náročný proces, prosíme vyučující o včasné jednání.

V případě potřeby kontaktujte prosím vedoucího Knihovního a vydavatelského oddělení.

Asistence ve výuce, příp. možnost zajistit (termínově, prostorově i ekonomicky) individuální výuku

Středisko Teiresiás disponuje vlastními učebními prostory, které neváhá vyučujícím s individuálním přístupem ke studentům s postižením nabídnout (rozvrh učeben je k dispozici zde – po registraci do systému je možné jednorázové rezervace provádět samostatně; stálé rezervace zadávají výhradně rozvrháři Střediska Teiresiás, a to vždy na začátku semestru). V případě, že čas strávený individuální výukou přesahuje běžné hranice konzultačních hodin, je možná i finanční kompenzace výuky. 

V případě potřeby kontaktujte prosím vedoucího Studijního oddělení


Tlumočnický, příp. přepisovatelský servis

 • Jedná se o servis primárně zajišťující oboustrannou komunikaci se sluchově postiženými v rámci studijních aktivit na MU (přímá výuka, konzultace, zkoušky aj.), který může obnášet:
  • tlumočení do/z českého znakového jazyka,
  • artikulační tlumočení,
  • přepis mluveného slova do češtiny, příp. zajištění simultánní distribuce přepisu mezi početnější publikum (technologií Polygraf).
 • Služby jsou poskytovány především interními tlumočníky ZJ, příp. přepisovateli, a to výhradně na základě předchozí domluvy s odpovědnými pracovníky střediska Teiresiás.
V případě potřeby kontaktujte prosím Dispečink znakového tlumočnictví a přepisovatelství.


Vzdělávací kurzy související s výukou studentů s různým typem postižení

 • Kurz komunikace se zrakově postiženými
 • Kurz komunikace se sluchově postiženými
 • Kurz digitalizace