Studenti se sluchovým postižením

Adaptace výuky a zkoušek jsou určeny pro všechny studenty se sluchovým postižením – s různým stupněm nedoslýchavosti, neslyšící i uživatele kochleárního implantátu. Neváhejte se na nás obrátit i v případě, že jste během studia na střední škole žádné úpravy nevyužívali. Studium na vysoké škole probíhá jinak a je možné, že se až zde setkáte s komplikacemi, které jste dosud nemuseli řešit, příp. jste je řešili domluvou s vyučujícím.

Co nabízíme

 • tlumočení nebo přepis mluvené řeči ve výuce nebo u zkoušky
 • využití a zapůjčení individuální komunikační techniky (FM systém, indukční smyčka)
 • jazykové poradenství a konzultace ke čtení a psaní odborného textu
 • individuální termíny odevzdávání seminárních prací
 • individuální jazykovou výuku včetně adaptace poslechových cvičení
 • navýšení časového limitu u testů a další adaptace písemného zkoušení
 • alternativní kurzy tělesné výchovy
 

Tlumočení nebo vizualizace při výuce a zkoušení

Student i učitel mají během výuky nárok na tlumočení či vizualizaci mluveného jazyka. Masarykova univerzita zajišťuje převod mezi spisovnou češtinou (výjimečně a po předchozí domluvě i jiným orálním jazykem) a těmito komunikačními systémy osob se sluchovým postižením:

 1. český znakový jazyk,
 2. znakovaná čeština,
 3. čeština vizualizovaná pomocí vizuálně přístupného synchronního přepisu nebo pomocí artikulace.

Způsob zajištění komunikace mezi učitelem a studentem se sluchovým postižením upravuje Směrnice rektora č. 8/2014 Zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Konkrétní pravidla pro tuto službu stanovuje Metodický pokyn ředitele Střediska Teiresiás MU č. 1/2019 Zajišťování tlumočení, přepisu mluvené řeči a obsahového zápisu na Masarykově univerzitě.

Dispečink znakového tlumočnictví a přepisovatelství

Organizace tlumočení či vizualizace mluvené řeči v pravidelné výuce vždy probíhá s předstihem. Před začátkem semestru vás kontaktuje dispečer znakového tlumočnictví a přepisovatelství se žádostí o zadání požadavků na tlumočení nebo přepis mluvené řeči v jednotlivých předmětech. O všech následných změnách v seznamu zapsaných předmětů je třeba neprodleně dispečera informovat.

V případě jednorázových akcí spojených se studiem (např. bloková výuka, praxe, imatrikulace, promoce, přednášky či semináře pořádané univerzitou aj.) se s předstihem minimálně pěti pracovních dní obracejte na dispečera znakového tlumočnictví a přepisovatelství.

Jazyková výuka, jazykové poradenství

Neslyšící studenti, pro které je primárním jazykem znakový jazyk, si mohou během studia zapsat také kurzy češtiny pro neslyšící. Jedná se o čtyřsemestrální kurz, jehož první dva semestry jsou zaměřeny na procvičení problematických jevů v praktickém jazyce, a třetí a čtvrtý semestr se věnují základům čtení a psaní odborných textů. Není nutné absolvovat všechny čtyři části, je možné si zapsat pouze vybrané semestry.

Pro studenty se sluchovým postižením (neslyšící i nedoslýchavé) také nabízíme možnost jazykového poradenství. Jedná se o konzultace nad konkrétními texty, při nichž se dozvíte, jaké chyby děláte, jak je opravit, příp. jak se jim vyhnout. Pokud během svého studia absolvujete alespoň dva semestry z kurzu češtiny pro neslyšící, nebo několik konzultací k psaní textů, můžete požádat o korekturu diplomové práce. Více informací o výuce češtiny pro neslyšící a o jazykovém poradenství vám poskytne studijní poradce pro vaši fakultu.

Studenti se sluchovým postižením mohou také požádat o adaptaci povinné jazykové výuky. Stupeň adaptace se liší podle toho, jaké úpravy během jazykové výuky potřebujete. Někteří nedoslýchaví studenti zvládnou standardní výuku a potřebují pouze prominout poslechová cvičení, studenti s těžší nedoslýchavostí nebo neslyšící mohou požádat o individuální výuku. Ta je realizována dvojím  způsobem:

 • individuální výuka povinného fakultního kurzu – výuka probíhá podle pokynů a studijních materiálů standardní výuky, vede ji lektor se zkušenostmi s výukou sluchově postižených, v případě potřeby je přítomen tlumočník do znakového jazyka
 • jazykové kurzy speciálně určené pro neslyšící studenty – jsou zaměřené na zvládnutí praktického jazyka a lze si je zapisovat také v situaci, kdy vaše znalost jazyka neodpovídá požadované vstupní úrovni pro povinný fakultní kurz

Povinné jazykové kurzy si organizují fakulty samostatně (přehled je uveden na stránkách Centra jazykového vzdělávání).