Příprava na přijímací zkoušky

Příprava na Test studijních předpokladů

Uchazeči, kteří budou skládat Test studijních předpokladů (TSP), mají řadu možností, jak se na něj připravit. Doporučujeme vám, abyste si o něm nejdříve přečetli co nejvíce informací. Vhodným informačním zdrojem může být rozcestník s názvem Test studijních předpokladů na stránkách Masarykovy univerzity, který Vás seznámí s tím,

  1. jak test vypadá (a z kterých oddílů se skládá),
  2. jaký je systém bodování, 
  3. jak je test hodnocen,
  4. jak se na něj připravit, z kterých informačních zdrojů čerpat,
  5. jaké možné strategie zvolit při jeho řešení atd.

Informační setkání k přijímacím zkouškám a Testu studijních předpokladů

Středisko Teiresiás nabízí uchazečům se zdravotním postižením možnost účastnit se informačního setkání k přijímacím zkouškám a Testu studijních předpokladů. Prezentující vám sdělí podrobnosti k přijímacímu řízení a poskytnou tipy a rady pro zvolení vhodné strategie k řešení TSP.

Termíny přípravného kurzu

  1. V online podobě setkání proběhnou ve dvou termínech, vždy ve středu 15. února a 8. března 2023 od 16:00. 
  2. V prezenční podobě ve dvou odpoledních termínech, vždy v pátek 17. února či 3. března 2023, v prostorách Střediska Teiresiás, Komenského nám. 2, Brno. Tato forma setkání je určena výhradně pro uchazeče se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením. 

Ukázkové Testy studijních předpokladů

Na webové adrese www.muni.cz/study/admission/tsp naleznete všechny varianty zadání Testu studijních předpokladů, které řešili uchazeči o studium na Masarykově univerzitě v roce 2022. Na stejném místě najdete klíč správných odpovědí. Na stránce Úlohy v Testu studijních předpokladů jsou k dispozici ukázkové úlohy ze všech tří dimenzí, z nichž se bude TSP v r. 2023 skládat. 

Ukázky Testu studijních předpokladů v českém znakovém jazyce najdete na webové stránce www.teiresias.muni.cz/TSP_CZJ. Nevidomé či slabozraké uchazeče o studium, kteří se zajímají o test v podobě adaptované pro řešitele se zrakovým postižením, odkazujeme na informační setkání Střediska Teiresiás (viz výše). 

Příprava na odborné testy

Některé fakulty nabízejí vlastní přípravné kurzy, které jsou zaměřené na odborné testy. Pokud máte o některý přípravný kurz zájem, kontaktujte studijní oddělení (email: studijni@teiresias.muni.cz), které vám pomůže s přihlášením, zajistí adaptaci studijních materiálů, asistenci při dopravě na místo konání kurzu, případně v jeho průběhu. Seznam přípravných kurzů a informace o nich naleznete na webové stránce is.muni.cz/obchod/vzdelani/#pripravka.