DysTest

Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium

Testová sada DysTest je reakcí na dlouholetou poptávku vysokoškolských pracovišť, která zajišťují podporu studentů se specifickými potřebami, po adekvátním diagnostickém nástroji. Baterie je určena psychologům, speciálním pedagogům, případně psycholingvistům a dalším pedagogickým pracovníkům přímo na servisních pracovištích vysokých škol, ale také pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden poskytujícím služby žákům středních škol, kteří jsou zároveň uchazeči o studium na vysokých školách. Nástroj je určený výhradně pro diagnostiku osob, jejichž mateřským jazykem je český jazyk.

DysTest představuje komplexní soubor diagnostických metod, které postihují problematiku dyslexie v oblastech čtenářských dovedností, jazykových kompetencí, zrakové a sluchové percepce a paměti. Součástí baterie je screeningový dotazník postavený na principu sebeposuzovací škály, který je možné využít při zvažování indikace diagnostiky, a pro záznam vstupního anamnestického šetření je možné využít připravený anamnestický dotazník.

Zásadní inovací je využití informačních technologií, a to konkrétně softwarové aplikace s implementovanými normami, které slouží jako podklad pro automatické vyhodnocení výsledků, ale také zakomponovanými zvukovými nahrávkami pro zajištění jednotných podmínek testování. Výsledky jsou souhrnně zobrazeny prostřednictvím vygenerovaného textového dokumentu, který slouží jako součást závěrečné diagnostické zprávy.

Baterie vznikla v rámci projektu Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (CZ.1.07/2.2.00/29.0010) operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu.

Veškeré dostupné podklady k testové baterii, tedy pracovní listy, manuál k baterii, instalační balíček k aplikaci, spolu s informacemi o možnostech proškolení jsou k dispozici na samostatném informačním portálu DysTestu.

Přístup k portálu DysTest

ikona DysTest