Telč 22 – Letní škola pro neslyšící a nedoslýchavé pracovníky s mládeží

O projektu

  • Projekt Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity podpořený grantem Evropské unie 
  • Program: Erasmus+ klíčová akce 1: Mobilita jednotlivců | Pracovníci s mládeží
  • Kód projektu: 2022-1-CZ01-KA153-YOU-000070171
  • Období řešení: červen 2022 až srpen 2022
  • Kontaktní e-mailová adresa: langskills@teiresias.muni.cz

Anotace

Projekt je zaměřen na podporu a poskytnutí příležitostí k neformálnímu vzdělávání pro pracovníky s mládeží z řad neslyšících, kteří pracují s mladými neslyšícími sdruženými zájmových asociacích. 

Projekt nabízí zapojeným pracovníkům s mládeží příležitost k vzdělání vybízející ke společenské a občanské angažovanosti, díky které se budou moci učit, debatovat a spolupracovat napříč Evropou. Touto příležitostí je Mezinárodní letní škola v Telči v roce 2022

Zúčastnění pracovníci s mládeží 

  • se zapojí do programu letní školy, který je zaměřen na diskusi o účinných strategiích učení se cizím jazykům a na jejich praktické využití, a nabízí příležitost zamyslet se nad svými studijními preferencemi a využít je ve svůj prospěch;
  • se setkají s dalšími pracovníky s mládeží z různých evropských zemí a budou mít možnost porovnat svoji práci;
  • budou moci motivovat členy svých sdružení k vyhledávání mezinárodních mobilit jako možností seberozvoje a získávání sebedůvěry a nových dovedností;
  • budou moci rozvinout své mezilidské a mezikulturní dovednosti;
  • posílí své zkušenosti s řízením mezinárodních projektů, jež budou užitečné v budoucích projektech.

Realizační tým

Koordinátor: 

Masarykova univerzita (MU)

Partneři: 

Evropská Unie neslyšící mládeže (European Union of the Deaf Youth – EUDY)
EUDY je evropská nezisková organizace, jejíž členy jsou národní asociace neslyšících mladých lidí v Evropě. EUDY podporuje osobní rozvoj mladých neslyšících, kteří komunikují znakovým jazykem, a klade důraz na vzájemného porozumění, přičemž prosazuje a chrání práva a příležitosti pro mladé neslyšící Evropany. Vizí EUDY je Evropa rovných příležitostí, ve které se všichni mladí neslyšící lidé mohou setkávat a sdílet své zkušenosti napříč kulturami a hranicemi.

Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich (SAKMN)
SAKMN se zabývá různými aktivitami pro neslyšící děti a mladé neslyšící, vytváří vzdělávací programy a aktivity. Zaměřuje se na komunitu neslyšících na Slovensku, podporuje ji a řeší problémy neslyšících v jejich každodenním životě a odstraňuje komunikační bariéry. V rámci své činnosti SAKMN organizuje přednášky pro komunitu neslyšících pod zastřešujícím názvem "Svět mladých". Její členové se také účastní různých mezinárodních aktivit neslyšících doma i v zahraničí. Hlavním cílem SAKMN je zachovat a rozvíjet kulturu neslyšících jedinců a pozvednout jejich úroveň vzdělání. SAKMN zastupuje a chrání práva a zájmy neslyšící mládeže na celém Slovensku.

Czech Deaf Youth (CDY)
Cílem CDY je sdružovat neslyšící děti a mladé lidi do 35 let a poskytovat jim příležitosti ke kulturním a vzdělávacím aktivitám. CDY, založená roku 2010, je jedinou neziskovou organizací v České republice, která se zaměřuje na volnočasové aktivity dětí a mládeže se sluchovým postižením a zprostředkovává jim kontakt s vrstevníky z různých koutů ČR. CDY spolupracuje s evropskými i světovými organizacemi neslyšící mládeže jako je WFDYS  (World Federation of the Deaf Youth Section) a je členem EUDY (European Union of the Deaf Youth) a ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel), jež zastupuje neslyšící a nedoslýchavé občany ČR.  

Asociace nedoslýchavých osob a uživatelů kochleárních implantátů (SUITA)
SUITA je polská nevládní organizace, která byla založena v roce 2017. Sdružení tvoří lidé plní nadšení a víry, že je možné a že stojí za to měnit svět. Zastupuje zájmy lidí se sluchovým postižením, včetně těch, kteří používají kochleární implantáty (KI) a sluchadla. Cílem sdružení je změnit a prohloubit společenské povědomí ve vnímání lidí se sluchovým postižením a propojovat komunity slyšících a nedoslýchavých. Podporuje verbální komunikaci mezi uživateli KI a sluchadel a propaguje metody a techniky používané ke zlepšení kvality jejich života. Svých cílů SUITA dosahuje rozvíjením a podporou iniciativ, postojů a aktivit, které podporují integraci osob se sluchovým postižením, aby byli připraveni na rodinný a společenský život díky nabytým zkušenostem, díky kterým se budou úspěšně zapojovat ve společnosti.

Fotogalerie