Organizační opatření

Podstata služby

Sada opatření, která umožňují pouze na základě individuální organizace studia a studijních povinností kompenzovat negativní dopady smyslového postižení, či zhoršeného zdravotního či psychického stavu.

Přednostní registrace předmětů, přihlašování do seminárních skupin a zkouškových termínů

Možnost požádat o registraci povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů ještě před začátkem registračního období, o přihlášení do seminární skupiny nebo ke zkušebnímu termínu před začátkem oficiálního přihlašovacího období. Pomáhá zajistit rovnoměrnou studijní zátěž, příp. eliminuje znevýhodnění související s postižením nebo jinými obtížemi při časové soutěži. 

Individuální termíny odevzdávání seminárních prací a průběžných úkolů

V případě, že postižení či zdravotní nebo psychické obtíže vyžadují více času na vypracování písemných úkolů. 

Tolerance zvýšené absence

V případě přechodného a krátkodobého zhoršení zdravotního nebo psychického stavu (často opakovaně), které neumožňuje docházet pravidelně do výuky, je možné domlouvat se na tolerování zvýšené absence, příp. náhradním plnění (seminární práce, doplňkový úkol).

Možnost nahradit prezentaci před skupinou studentů jiným úkolem 

Pokud postižení komplikuje, příp. zcela znemožňuje vystupování před skupinou osob, je možné domlouvat aleternativní řešení.  

Tolerance nižší aktivity ve výuce

Komplikuje-li postižení studentům aktivní zapojení do výuky (diskuse, reakce na dotazy vyučujících apod.), je možné s vyučujícím domlouvat alternativu (student se nebude účastnit diskuse vůbec, bude se účastnit pouze na vyzvání učitele, své názory na diskutované téma shrne písemně po semináři atd.).

Opatření určené pouze studentům s ISP

  • prodloužení doby studia předmětu na dvojnásobek standardní délky předmětu
  • postup do dalšího semestru s nižším počtem kreditů
  • prodloužená celková doba studia až na dvojnásobek standardní studijní doby

Komu se služba nabízí

  • v odůvodněném rozsahu jakémukoliv studentovi se specifickými nároky

Podmínky poskytování služby

  • Na všech organizačních opatřeních je třeba domlouvat se zavčas, ideálně na začátku semestru, příp. okamžitě po zjištění požadavků na ukončení předmětu, v případě zhoršení onemocnění nebo obtíží v průběhu semestru pak co nejdříve,
  • Domluva předpokládá zapojení vyučujícího i studijního poradce Střediska Teiresiás. Vyučující musí s navrhovanými opatřeními souhlasit.
  • O přednostní registraci předmětů nebo přihlášení do seminárních skupin je třeba požádat svého studijního poradce před začátkem registrace nebo přihlašování do seminárních skupin a domluvit se s ním na registrovaných předmětech.

Organizace a zajištění služby