Úprava přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky na Masarykovu univerzitu jsou ve většině případů písemné. Uchazeč o studium, který doloží své zdravotní postižení, má nárok na adaptaci zkoušky do podoby, která mu bude přístupná. Za adaptaci odpovídají pracovníci střediska Teiresiás a respektují při ní:

 • formu i obsah samotného testu, tj. jsou-li otázky otevřené či uzavřené, jaké dovednosti a znalosti u řešitelů ověřují atd.;
 • typ postižení uchazeče a z něj vyplývající nároky na způsob práce s textem (znění testu v digitální či tištěné podobě, případně ve znakovém jazyce atd.);
 • individuální odůvodněné požadavky uchazeče na technické parametry pracovního místa a jeho vybavení (možnost využití asistivních technologií, bezbariérový prostor, stavitelná výška mobiliáře, vhodné světelné podmínky atd.).

Obecné úpravy přijímacích zkoušek

Podmínky, za nichž bude uchazeč s testem pracovat, jsou dohodnuty předem na základě konzultací s pracovníky střediska Teiresiás. Přijímací zkoušku skládá uchazeč s postižením ve středisku Teiresiás a má kromě jiného k dispozici i individuálně prodloužený pracovní čas (nejvýše však dvojnásobek standardního času). Taktéž je možné zajistit asistenci při závěrečném přepisu odpovědí do záznamového archu.

Přijímací zkouška pro uchazeče se sluchovým postižením

 1. U přijímací zkoušky je přítomen tlumočník (český znakový jazyk) nebo vizualizátor češtiny (znakovaná čeština, artikulační tlumočení, synchronní zápis).
 2. Při řešení Testu studijních předpokladů je možné kromě textové verze využít i překlad zadání do českého znakového jazyka. Ten bude k dispozici na počítači na pracovním místě.

Přijímací zkouška pro uchazeče se zrakovým postižením

 1. Zadání testu je adaptováno do předem dohodnuté podoby v závislosti na typu a míře zrakového postižení každého uchazeče:
  • nevidomý uchazeč pracuje s digitálním dokumentem či výtiskem v brailleově bodovém písmu a má k dispozici hmatovou verzi graficky pojatých informací, které mohou být v zadání obsaženy;
  • slabozraký uchazeč pracuje s digitálním dokumentem či zvětšeným výtiskem.
 2. Středisko Teiresiás připraví pracovní místo s počítačem a asistivními technologiemi (speciální hardware i software aj.), na které je konkrétní uchazeč zvyklý:
  • nevidomý uchazeč může k přečtení textu použít předem dohodnutý hmatový displej a odečítač obrazovky; 
  • slabozraký uchazeč může s digitálním zadáním pracovat pomocí preferované softwarové lupy, případně s výtiskem prostřednictvím kamerové stolní lupy.  

Přijímací zkouška pro uchazeče s pohybovým postižením

 1. Přístup do střediska je zcela bezbariérový, k dispozici je WC pro invalidy.
 2. V případě potřeby zajistíme proškoleného osobního asistenta z řad pracovníků střediska Teiresiás, který Vás doprovodí na místo konání přijímací zkoušky a zpět. V odůvodněných případech může být přítomen i v průběhu konání samotného testu. 
 3. Pracovní místo ve zkušební místnosti je přizpůsobené fyzickým potřebám uchazeče (snadný přístup, výškově polohovatelný stůl aj.).
 4. Zadání testu je k dispozici i v digitální podobě, je tak umožněna práce s ním na počítači s využítím speciálních asistivních technologií (trackball, joystick, rozměrově či ergonomicky přizpůsobená klávesnice atd.).

Přijímací zkouška pro uchazeče se specifickými poruchami učení

 1. Uchazeč si může přinést a používat barevný zvýrazňovač pro zajištění lepší orientace v textu a porozumění zadání.
 2. V případě zájmu je možné pracovat s digitálním zadáním testu na počítači a využívat podpůrné asistivní technologie (např. speciální software s hlasovou podporou a barevným zvýrazněním aktuálně čtené pasáže textu).
 3. Uchazeči s doloženou dyskalkulií mohou využívat během testu kalkulačku.

Přijímací zkouška pro uchazeče s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním

 1. Zajistíme klidné prostředí s minimálním počtem dalších osob ve zkušební místnosti.
 2. V odůvodněných případech je možné udělat během testu přestávku (např. na doplnění léků, protažení apod.) , která se nebude započítávat do celkového času k řešení.