Služby určené studentům MU s postižením

Studijní poradenství

Slouží především k organizačnímu zajištění studia studentů s postižením od zápisu do studia až po ukončení studia a především zahrnuje:

 • organizační zajištění přístupného zápisu do studia,
 • organizaci průběhu studia (tvorba individuálního studijního plánu, organizace individuální výuky, příp. zkušebních termínů),
 • organizační pomoc při jednání s vyučujícími a pracovníky fakultních studijních oddělení.
Poskytují je pracovníci Studijního oddělení, a to především česky/anglicky ústně, mailem i chatem a v českém znakovém jazyce osobně nebo i formou videochatu, příp. videokonference.
Související detaily jsou k dispozici v sekci Studium, relevantní kontaktní údaje pak zde.

Technické zázemí

Zajištění vhodných technologií potřebných pro zpřístupnění výuky studentů s postižením, především pak:

 • zajištění speciální výpočetní techniky (hardware i software) pro případy individuální výuky v prostorách střediska Teiresiás,
 • zápůjčky technického vybavení ať už přímo potřebnému studentovi, nebo pracovišti, které bude jeho výuku zajišťovat, příp. pracovníkovi, který bude provádět konkrétní servis mimo prostory Střediska (typicky přepisovatelé apod.),
 • konzultace a metodické vedení v případě nových nebo méně obvyklých technických řešení.
Poskytují je pracovníci Oddělení speciální informatiky. Relevantní kontaktní údaje jsou k dispozici zde.

Tlumočnický, příp. přepisovatelský servis

Jedná se o servis primárně zajišťující oboustrannou komunikaci se sluchově postiženými v rámci studijních aktivit na MU, tedy:

 • tlumočení do/z českého znakového jazyka,
 • artikulační tlumočení,
 • přepis mluveného slova do češtiny, příp. zajištění simultánní distribuce přepisu mezi početnější publikum (technologií Polygraf).
Služby jsou poskytovány především interními tlumočníky ZJ, příp. přepisovateli, jsou součástí Dispečinku znakového tlumočnictví a přepisovatelství zajišťovaného Oddělením vizuální komunikace Střediska Teiresiás. Související detaily jsou k dispozici v kapitole Tlumočení nebo vizualizace při výuce, relevantní kontaktní údaje pak zde.

Služby Univerzitní knihovny pro studenty se specifickými nároky

 • Především akvizice studijních materiálů v relevantním formátu (e-text, videoverze ve znakovém jazyce, hmatový dokument vytištěný v Brailleově bodovém písmu včetně hmatové grafiky, hybridní dokumenty apod.).
 • Další knihovní služby Univerzitní knihovny pro studenty se specifickými nároky.
Poskytují je pracovníci Knihovního a vydavatelského oddělení. Související detaily jsou k dispozici v sekci Knihovna a vydavatelství, relevantní kontaktní údaje pak zde.

Osobní asistence a nácvik prostorové orientace

 • Služby osobního asistenta především pro studenty s pohybovým postižením, v odůvodněných případech i pro studenty s jiným typem postižení (doprovody a asistence při sportovních aktivitách pro zrakově postižené apod.).
 • Nácvik prostorové orientace zrakově postižených – podle potřeby intenzivní před zahájením studia i průběžný formou pravidelné výuky.
Zajišťují je v případě studentů s postižením pohybovým především pracovníci Oddělení fyzické přístupnosti a v případě studentů ostatních pracovníci Studijního oddělení. Související detaily jsou k dispozici v kapitolách Osobní asistence a Samostatný pohyb a prostorová orientace, relevantní kontaktní údaje pak zde.