Knihovna a vydavatelství

Přístupy ke knihovnímu fondu 

 • možnost absenční výpůjčky, příp. vrácení vypůjčených knih po předchozí písemné  či telefonické domluvě (knihovna@teiresias.muni.cz)
 • přístup on-line k elektronickým dokumentům Střediska Teiresiás
  • 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
  • pouze pro registrované uživatele se specifickými nároky (např. se zrakovým postižením, příp. poruchou jemné motoriky rukou)
 • dálkový přístup on-line k naskenované studijní literatuře v majetku MU – tzv. e-prezenční výpůjčka – více informací zde
 • možnosti přístupu k dalším digitálním informačním zdrojům MU jsou uvedneny na Portálu elektronických informačních zdrojů MU
 • případné dotazy a podněty směřujte na e-mailovou adresu knihovna@teiresias.muni.cz

Poslání

Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky (zkráceně knihovna Střediska Teiresiás) vznikala souběžně se vznikem střediska a byla vždy nedílnou součástí servisu poskytovaného od samého začátku studentům se zrakovým postižením.

Zajišťovala a stále zajišťuje dostupnost studijních materiálů v přístupných formátech, tedy takových, které umožňují především zrakově postiženým efektivní práci s běžně požadovanými studijními texty (e-verze, hmatové tisky, hybridní knihy). I po rozšíření služeb Střediska o agendu související i s jinými typy postižení, zůstal servis knihovny určen především zrakově postiženým čtenářům, příp. čtenářům s postižením jemné motoriky rukou apod., kteří mohou mít objektivní fyzické obtíže při práci s běžnými knihovními dokumenty.

Organizace

 • Knihovna je formálně vedena jako tzv. specifická a
 • je součástí systému Knihoven Masarykovy univerzity – řídí se Knihovním řádem MU i metodickými pokyny platnými pro ostatní knihovny univerzity, knihovní fond je katalogizován v Souborném katalogu MU. 

Specifičnost knihovny spočívá:

 • v typologickém složení knihovního fondu (formáty knihovních jednotek),
 • v akvizičních metodách (digitalizace, brailleský tisk),
 • v některých speciálních knihovních službách.

Správou knihovny je pověřeno Knihovní a vydavatelské oddělení Střediska Teiresiás.
 


Kontaktní údaje

Sídlo knihovny: Komenského náměstí 2, 602 00 Brno
Telefon: +420 54949 1107
Fax: +420 54949 1120
E-mail: knihovna@teiresias.muni.cz
URL: www.teiresias.muni.cz/knihovna-a-vydavatelstvi
Kontaktní údaje pracovníků knihovny