Language Skills of Deaf Students for EU Mobility

O projektu

 • Projekt Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity podpořený grantem Evropské unie
 • Program: Erasmus+ Klíčová aktivita 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů / Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • Kód projektu: 2017-1-CZ01-KA203-035609
 • Období řešení: 9/2017 až 8/2020
 • kontaktní e-mailová adresa: langskills@teiresias.muni.cz

Anotace

Hlavním záměrem projektu LangSkills je podpora účasti vysokoškolských studentů se sluchovým postižením na realizaci mobilit. Projekt usiluje zejména o navýšení jazykových dovedností studentů s cílem podpořit jejich připravenost pro uskutečnění studijních mobilit a zároveň konkurenceschopnost na pracovním trhu. K dosažení tohoto záměru se projekt soustředí na získání lepšího vhledu do potřeb cílové skupiny s ohledem na jazykovou vybavenost studentů, rozvoj poznatků v oblasti metodiky učení a výuky jazyků a vytvoření vhodných studijních a výukových materiálů.

Očekávané výstupy

 • empirický výzkum v oblasti jazykového vzdělávání, motivace a potřeb mezi českými, rakouskými a maďarskými vysokoškolskými studenty se sluchovým postižením se zaměřením především na jejich pohled na využívání znakových jazyků jako vzdělávacího média;
 • sada praktických materiálů pro učitele angličtiny, kteří pracují se studenty se sluchovým postižením;
 • online kurz psané angličtiny pro studenty se sluchovým postižením;
 • online kurz britského znakového jazyka (BSL) pro studenty se sluchovým postižením;
 • vytvoření a realizace dvou běhů letních škol pro studenty se sluchovým postižením;
 • uspořádání setkání učitelů angličtiny, kteří pracují se studenty se sluchovým postižením.

Realizační tým

Do projektu je zapojeno pět partnerských organizací. Koordinátorem je Masarykova univerzita v Brně. Všechny partnerské instituce jsou aktivní v oblasti inkluze a univerzálního designu ve vzdělávání. Jednotlivé partnerské týmy se zabývají problematikou vzdělávání osob se sluchovým postižením z různých úhlů pohledu.

Masarykova univerzita

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy univerzity. Jeho úkolem je zajišťovat přístupnost všech akreditovaných studijních oborů na univerzitě. Součástí Střediska Teiresiás je samostatné celouniverzitní studijní oddělení, které organizačně zajišťuje průběh studia studentů se specifickými nároky. Teiresiás rovněž vyvíjí vlastní technologická řešení, řídí brailleské vydavatelství, celostátní digitální vysokoškolskou knihovnu a provozuje tlumočniský a přepisovatelský dispečink.

Eötvös Loránd University

Univerzita Loránda Eötvöse je nejdéle nepřetržitě fungující maďarskou univerzitou s bohatou historií a výzkumnou činností. Katedra Aplikované lingvistiky anglického jazyka, která je do projektu LangSkills zapojena, intenzivně mapuje od roku 2006 situaci v oblasti výuky cizích jazyků u maďarských neslyšících a nedoslýchavých.

Technische Universität Wien

Servisní středisko GESTU má na starost přístupnost studijních oborů na Technické univerzitě Vídeň. Od roku 2010 GESTU poskytuje podporu studentům se sluchovým postižením na různých vysokoškolských institucích ve Vídni, zajišťuje tlumočníky rakouského znakového jazyka, přepisovatele a tutory. GESTU také vyvíjí a dokumentuje odborné znaky. Online slovník technických znaků, na kterém GESTU pracuje, se neustále rozrůstá. Je tvořen převážně nově vytvořenými znaky.

University of Central Lancashire

Univerzita středního Lancashiru je v současnosti jednou z největších a nejlépe hodnocených britských univerzit. Katedra Britského znakového jazyka a Deaf studies je uznávaným centrem excelence v tomto dynamickém a rozrůstajícím se odvětví akademického výzkumu a výuky. Na jejím chodu se podílí slyšící a neslyšící pracovníci. Tým byl zapojen do řady projektů spolupráce ve výzkumu a vývoji s národním a nadnárodním dopadem.

The Deaf Studies Trust

Organizace Deaf Studies Trust (DST) intenzivně pracuje s neslyšící komunitou ve Velké Británii od svého založení roku 1984. Věnuje se projektové a osvětové činnosti, nabízí kurzy britského znakového jazyka a pořádá letní školy pro neslyšící studenty a vyučující. Ve všech projektech DST se angažují neslyšící lidé, kteří rovněž figurují ve vedení organizace.

Přidružení partneři

Czech Deaf Youth (CDY)

Je jedinou neziskovou organizací v České republice, která se zaměřuje na volnočasové aktivity dětí a mládeže se sluchovým postižením. Organizace pořádá kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity pro děti a mládež se sluchovým postižením, zprostředkovává jim kontakt s vrstevníky z různých koutů ČR a nabízí tak možnost se všestranně rozvíjet. CDY spolupracuje s evropskými i světovými organizacemi neslyšící mládeže jako je WFDYS  (World Federation of the Deaf Youth Section) a je členem EUDY (European Union of the Deaf Youth).
 


Projekt obdržel Evropskou jazykovou cenu Label 2020.