Registrace do knihovny

Podmínky registrace se liší podle zamýšlené míry využívání knihovních fondů a knihovních služeb.

  1. Čtenářem využívajícím pouze fyzický (analogový) fond knihovny se může stát kdokoliv z akademické či neakademické veřejnosti.

Zájemce na místě vyplní registrační kartu (není-li již registrován v jiné ústřední knihovně MU) a předkládá pouze průkaz totožnosti (v případě studentů MU i studentskou kartu ISIC) – registrační procedura plně odpovídá té popsané v Knihovním řádu MU.
V případě interních čtenářů (student/zaměstnanec MU) je možné využít registrace on-line: stačí v intranetovém prostředí MU (Inet MU) potvrdit souhlas s podmínkami poskytování knihovních služeb na MU.

  1. Digitální fond knihovny a služby, které s ním souvisejí (digitalizace, redakční úpravy elektronických dokumentů apod.), mohou využívat pouze čtenáři, jejichž zdravotní postižení neumožňuje práci se standardními typy dokumentů (typicky lidé se zrakovým postižením či postižením jemné motoriky rukou).

K řádné registraci pak zájemce předkládá osobně či korespondenčně kopie dokumentů dokládajících jeho relevantní zdravotní postižení (průkazu ZTP apod.) a prohlášení (zde ke stažení ve formátu MS Word), jímž se zavazuje nakládat se získanými elektronickými dokumenty v souladu se zákonem. Prohlášení je třeba dodat buď ve fyzické originální podobě vlastnoručně signované, nebo elektronicky opatřené řádným elektronickcým podpisem.

Zdvořile žádáme, aby se na nás se žádostmi o registraci a přístup do digitálního fondu knihovny neobraceli ti, kteří na ně nemají ze zákona nárok (viz výše).