Informace pro učitele

Informace na této stránce jsou určeny především vyučujícím MU, do jejichž předmětů jsou zapsáni studenti s takovým zdravotním postižením, které zakládá právo na přiznání tzv. specifického nároku (ve smyslu Směrnic MU č. 8/2014 a 9/2014), resp. individuálního studijního plánu. Tito studenti (i jejich vyučující) mají v různé míře nárok na speciální servis poskytovaný v součinnosti se Střediskem Teiresiás — hlavní body a zásady jsou shrnuty níže. Vyučující proto prosíme, aby jim věnovali náležitou pozornost a v případě potřeby neváhali využívat uvedené kontaktní údaje.

1. Kdo je student se specifickými nároky?

 • Člen akademické obce, jemuž byl na základě funkční diagnózy přiznán děkanem fakulty nárok na přiměřenou úpravu studijního prostředí, resp. na poskytnutí jasně vymezených služeb.
 • U každého studenta, jemuž byly přiznány “specifické nároky” (ve smyslu citovaných směrnic), příp. individuální studijní plán, je v Informačním systému MU uveden příznak "sn" nebo "isp, sn" (v seznamu zapsaných studentů, v individuálních informacích o studentovi, resp. v detailním náhledu evidence postižení —  viz přiložené anonymizované ukázky).
  

2. Jak přistupovat ke studentům se specifickými nároky?

 • Studenti se specifickými nároky jsou řádnými členy akademické obce studijící v souladu s interními legislativními dokumenty MU – jejich studium se od studia “bez specifických nároků” může lišit pouze technologií použitou pro komunikaci (např. využití digitálních zdrojů místo fyzických dokumentů u zrakově postižených, chat v reálném čase místo verbálního projevu u neslyších apod.) a délkou, nikoli pak obsahem.
 • Studijní požadavky kladené na tyto studenty by proto měly být shodné s požadavky deklarovanými v sylabu předmětu; stejně tak způsoby a formu ukončení předmětu ani principy hodnocení studentů není třeba kvůli zdravotnímu postižení měnit.
 • S ohledem na větší časovou náročnost studia osob s postižením je možné (v souladu s uvedenou směrnicí) dobu studia prodloužit, a to v oprávněných případech až na dvojnásobek, individuální výuka jednotlivých předmětů by objemem neměla přesáhnout dvojnásobek standardní studijní dotace předmětu.
 • Pro zájemce o praktickou stránku komunikace se studenty se specifickými nároky nabízíme jednak metodický materiál (Kurz komunikace se zrakově postiženými, Kurz komunikace se sluchově postiženými aj.), jednak přímé konzultace.

3. Jak student se specifickými nároky pracuje?

Způsob práce (komunikace v přímé výuce, práce s textovými dokumenty, s grafikou aj.) se diametrálně různí podle povahy zdravotního postižení. Zde uvádíme pouze základní principy vážící se typově k jednotlivým skupinám studentů. Bližší a detailnější informace o smyslových, fyzických i technických možnostech jednotlivých studentů jsou vždy k dispozici u studijních poradců.

Studenti se zrakovým postižením

Nebývají omezeni komunikačně, ale např. při práci s textovými či grafickými dokumenty. Většina zrakově postižených používá k práci nějaký typ tzv. asistivní technologie, ať už jsou to manuální či softwarové zvětšovací nástroje, odečítače obrazovek (tzv. screenreadery), hmatové displeje, příp. materiály ve speciálních formátech (elektronické dokumenty, hmatové nebo tzv. zvětšené tisky či hybridní knihy).
Ideální vstupní formát pro vytváření všech uvedených typů je tak digitální editovatelný zdroj — předpokládá-li tedy Vaše výuka sledování jakýchkoliv dokumentů (prezentací, tištěných materiálů, obrazových digitálních dat aj.), prosím pošlete nám je k adaptaci (máte-li je), příp. nám prosím předejte bibliografické údaje, připravíme je. (kontakt na knihovnu)

Studenti se sluchovým postižením

Zpravidla pracují pomaleji s písemnými dokumenty — je proto třeba počítat s větší časovou dotací i pro sestavování vlastního textu, příp. pro písemné zkoušky (viz adaptace řádného termínu); k dvoustranné komunikaci či ke sledování přímé výuky mohou využívat buď tlumočníka znakového jazyka, nebo přepisovatele. (kontakt na Dispečink tlumočnických a přepisovatelských služeb)

Studenti s pohybovým postižením

Pracovní návyky se mohou lišit podle stupně a lokalizace postižení. V případě studentů s poruchami jemné motoriky rukou může jít o náhradu aktivní i pasivní práce s fyzickými  dokumenty za práci s digitálními zdroji, příp. využívání služeb přepisovatelů; v případě studentů s postižením dolních končetin nebývá adaptací výuky zapotřebí, probíhá-li řádná výuka v bezbariérových prostorách — v opačném případě je možným servisním opatřením individuální výuka.

Studenti se specifickými poruchami učení

Obvykle trpí práce s písemnými dokumenty, a to jak jejich vytváření, tak orientace v těch předkládaných — je tedy třeba počítat s možností prodlouženého času pro úkoly, které jsou na aktivní či složitější pasivní práci s textem založeny (otevřené testové úlohy, písemná příprava na ústní zkoušku, jazyková příprava apod.). Současně je vhodné umožnit studentovi používat zvýrazňovačů, či jiných nástrojů pro usnadnění orientace v textu; není-li to v rozporu s povahou úkolu, pak i (elektronické) korekční nástroje v případě sestavování textu vlastního. (kontakt na psychologické poradce)

Studenti s psychickým onemocněním

Psychická onemocnění jsou obvykle doprovázena poruchami soustředění, zvýšenou unavitelností, panickými stavy, nestandardní komunikací aj. Pro práci pak studenti potřebují ve zvýšené míře především klid, "komorní prostředí", příp. individuální přístup. (kontakt na psychologické poradce)


4. Na co má student se specifickými nároky právo?

Studijní servis

Individuální výuka a konzultace

Není-li možné z technických či fyzických důvodů garantovat, aby student se specifickými nároky využíval potenciál běžné výuky jako jeho kolegové, nabízí se možnost individuálních konzultací (jednorázových, příp. pravidelných) nad rámec těch, které vyučujcí běžně poskytuje, či individiální výuky. Pro oba typy adaptací výuky Středisko Teiresiás může zajistit jak odpovídající prostory a technické zázemí (speciální software, hardware), tak finančí náhradu.

Individuální zkušební termíny, resp. změna/adaptace řádného termínu

S ohledem na fakt, že studenti se specifickými nároky mohou mít garantován prodloužený čas u některých typů zkoušek a vzhledem k technické náročnosti zajištění zkušebního termínu pro studenty s určitým typem postižení (např. zrakové, sluchové, pohybové), je možné konání zkušebního termínu přesunout do prostor Střediska Teiresiás, připravit zde veškerou techniku a zajistit i relevantní dozor. Hodnocení zůstává vždy na vyučujícím.

V případě, že student se specifickými nároky ze závažných důvodů nemůže využít řádně vypsané termíny, má právo na termín individuální — i jeho administrace může být po domluvě s vyučujícím přesunuta do prostor Střediska. V oprávněných případech mohou adaptaci podléhat i samotné testové materiály — především v případě studentů se zrakovým postižením je vždy třeba posoudit a příp. zajistit přístupnost předkládaného dokumentu. Prosíme proto vyučující o součinnost a předávání testů tak, aby bylo možné je na daný termín bezpečně připravit.

Za servis zodpovídá Studijní oddělení Střediska Teiresiás.
Veškeré související detaily jsou uvedeny v sekci Studium.
Kompletní kontaktní údaje pracovníku oddělení jsou k dispozici zde.

Knihovní a informační servis

Vyučující, jež mají ve své výuce studenta s takovým typem postižením, které neumožňuje sledovat běžně poskytované studijní materiály (např. zrakové postižení, postižení jemné motoriky rukou, sluchové postižení apod.), mohou požádat o adaptaci materiálů do formátu relevantního pro konkrétní postižení (e-text, hmatový tisk, video dokument ve znakovém jazyce apod.). V takovém případě prosíme, aby vyučující uváděli:

 • identifikační údaje studenta, jemuž mají materiály sloužit,
 • identifikaci předmětu a přesný bibliografický údaj materiálu, který má být zpracován,
 • příp. ideální lhůtu, v níž by student měl mít materiál k dispozici.

Veškeré texty připravené na půdě Střediska Teiresiás jsou katalogizovány a archivovány v Univerzitní knihovně pro studenty se specifickými nároky MU. Náhled do katalogu je veřejně k dispozici, takže je možné předem ověřit, zda požadovaná publikace už připravena je/není. Není-li z rozhodnutí držitelů autorských práv možné jinak, jsou veškeré digitální kopie v knihovně přístupny pouze registrovaným čtenářům s relevantním postižením (viz podmínky registrace do knihovny), fyzický fond je přístupný ostatní akademické i neakademické veřejnosti v rámci provozních zvyklostí bez omezení.

Za servis zodpovídá Knihovní a vydavatelské oddělení Střediska Teiresiás.
Veškeré související detaily jsou uvedeny v sekci Knihovna a vydavatelství.
Kompletní kontaktní údaje pracovníků oddělení jsou k dispozici zde.

Tlumočnický a přepisovatelský servis

Týká se zajištění výuky a souvisejících aktivit (zkušební termíny, konzultace, praxe aj.) pro studenty se sluchovým postižením — na tlumočníka do znakového jazyka/přepisovatele má ovšem stejnou měrou právo i akademický či neakademický pracovník, který dané aktivity realizuje. 

V praxi to znamená, že ve výuce, jíž se účastní sluchově postižený, je přítomen tlumočník do znakového jazyka/přepisovatel, který simultánně výuku zpřístupňuje. Jméno tlumočníka je uvedeno v sylabu předmětu v IS. Přepis, který během výuky v reálném čase vzniká, je určen pouze pro okamžitou potřebu daného studenta (není dále šířen) — vyučující má možnost dodatečné autorizace textu, který pak dále může sloužit jako standardní studijní materiál.

Za servis zodpovídá Dispečink znakového tlumočnictví a přepisovatelství při Oddělení vizuální komunikace.
Kompletní kontaktní údaje pracovníků oddělení jsou k dispozici zde.

5. Kam se obracet nejen pro radu?

Studijní poradci podle fakult

Kontaktní údaje

Knihovna a související servis

 • Akvizice studijní literatury (zajištění digitalizace, hmatové sazby, výroba hmatové grafiky): Mgr. Michaela Hanousková
Kontaktní údaje

Dispečink znakového tlumočnictví a přepisovatelství

 • Mgr. Bc. Markéta MacDonald
Kontaktní údaje

Psychologické poradenství a diagnostika SPU

 • Mgr. Iva Oulehlová, Mgr. Miroslav Zítko
Kontaktní údaje

6. Související univerzitní legislativa