Co je specifický nárok

Základní pojmy

Specifický nárok

Je přiznáván na základě objektivního posouzení studentových smyslových, fyzických či psychických možností a potřeb (jako výsledek tzv. funkční diagnostiky); v praxi se projevuje jako souhrn takových úprav studia, které umožňují studentovi jeho standardní průchod. Mezi nejčastější úpravy patří navýšení časového limitu u testu, možnost písemné přípravy u ústního zkoušení, možnost přestávek, možnost psát test v klidnějším prostředí, individuální harmonogram odevzdávání seminárních prací a průběžných úkolů.

Individuální studijní plán (ISP)

Umožňuje studentům v odůvodněných případech výjimky ze studijního a zkušebního řádu (postup do dalšího semestru s nižším počtem kreditů, rozložení studijní zátěže do delšího období, možnost ukončit předmět i mimo zkouškové období, atd.). ISP je přiznáván zpravidla studentům s těžším stupněm postižení nebo s kombinovaným postižením.

Podpůrná výuka

Nejčastěji se jedná o podpůrnou jazykovou výuku a je určena především studentům s poruchami učení. Nenahrazuje povinnou jazykovou výuku na fakultě a jejím cílem je nácvik efektivních strategií pro zvládání problematických oblastí cizího jazyka. Ve výjimečných případech může být  nabídnuta také studentům s jinými obtížemi. V tomto případě se nemusí omezovat jen na jazykovou výuku. Více informací v kapitole Nejčastější adaptace výuky a zkoušek.

Individuální výuka

Využívá se v případech, kdy standardní výuka je pro studenta z nějakého důvodu nepřístupná, příp. obtížně zvládnutelná. Více informací v kapitole Nejčastější adaptace výuky a zkoušek.

Studijní poradenství

Poradenství zaměřené na zvládání studia co nejblíže standardnímu průchodu studiem. Na začátku studia studijní poradci pomohou se zorientovat ve vysokoškolském prostředí a v průběhu studia můžou pomoct s plánováním studia, příp. pomůžou vyřešit vzniklé problémy související se zdravotním postižením a dalšími obtížemi.

Pedagogicko-psychologické poradenství

Je vedeno psychology se zkušenostmi s univerzitním prostředím a jeho cílem je pomoci studentům se zvládáním studia zlepšováním jejich dovedností. Nejčastěji se jedná o konzultace k organizaci času a plánování úkolů, příp. ke studijním strategiím.

Asistivní technologie

Jakýkoliv nástroj, zařízení, software nebo systém, využívající zpravidla moderní technologie, s cílem posílit, udržet nebo zlepšit schopnosti lidí se speciálními potřebami. Může se jednat o speciální software pro zrakově postižené, pomůcky umožňující komunikaci sluchově postiženým, příp. bezbariérový přístup do budovy. Pro studenty s poruchami učení sem patří software umožňující číst text, kontrola pravopisu, integrované slovníky v textových editorech apod. Cílem je: 

  • umožnit samostatný přístup k informacím
  • usnadnit porozumění informaci a usnadnit jejich vytváření
  • umožnit komunikaci mezi lidmi
  • umožnit pohyb a pohybové ovládání IT

Jak získat specifický nárok, případně individuální studijní plán?

Myslíte si, že potřebujete úpravy studia s ohledem na své obtíže? Zajímá vás, co máte udělat a jak to všechno funguje? 

Ve zkratce:

  • domluvte si konzultaci se studijním poradcem pro svou fakultu
  • připravte si aktuální zdravotní dokumentaci (lékařskou zprávu, zprávu od psychologa, z PPP, SPC, přiznání invalidity, průkaz ZTP atd.)
  • zamyslete se nad tím, jak byste popsali své obtíže, a jak zasahují do vašeho studia (to bude první, na co se bude studijní poradce ptát)

Legislativa

Studium pro studenty se specifickými nároky na MU se řídí kromě Studijního a zkušebního řádu také směrnicemi rektora: