Úprava přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky na Masarykovu univerzitu jsou ve většině případů písemné, v některých případech může být oborová přijímací zkouška také ústní. Uchazeč o studium, který doloží své zdravotní postižení, specifické poruchy učení nebo poruchy pozornosti, psychické obtíže, poruchy autistického spektra nebo chronické somatické onemocnění, má nárok na adaptaci zkoušky do podoby, která mu bude přístupná. Za adaptaci odpovídají pracovníci Střediska Teiresiás a respektují při ní:

 • formu i obsah pohovoru nebo samotného testu, tj. jsou-li otázky otevřené či uzavřené, jaké dovednosti a znalosti u řešitelů ověřují atd.;
 • typ obtíží nebo postižení uchazeče a z nich vyplývající nároky na způsob práce s textem (znění testu v digitální či tištěné podobě, případně ve znakovém jazyce, možnost používat zvýrazňovače atd.);
 • individuální odůvodněné požadavky uchazeče na technické parametry pracovního místa a jeho vybavení (možnost využití asistivních technologií, bezbariérový prostor, nastavitelná výška mobiliáře, vhodné světelné podmínky atd.).

Obecné úpravy přijímacích zkoušek

Podmínky, za nichž bude uchazeč s testem pracovat, jsou dohodnuty předem na základě konzultací s pracovníky Střediska Teiresiás. Přijímací zkoušku skládá uchazeč s postižením ve Středisku Teiresiás a má kromě jiného k dispozici i individuálně prodloužený pracovní čas (nejvýše však dvojnásobek standardního času). Taktéž je možné zajistit asistenci při závěrečném přepisu odpovědí do záznamového archu.

V případě ústního pohovoru mohou adaptace zahrnovat například informování garanta přijímací zkoušky o obtížích uchazeče, zajištění tlumočení, přepisu mluvené řeči, příp. změnu formátu pohovoru ze skupinového na individuální.
 


Speciální úpravy přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška pro uchazeče se zrakovým postižením

 1. Zadání testu je adaptováno do předem dohodnuté podoby v závislosti na typu a míře zrakového postižení každého uchazeče:
  • nevidomý uchazeč pracuje s digitálním dokumentem či výtiskem v brailleově bodovém písmu a má k dispozici hmatovou verzi graficky pojatých informací, které mohou být v zadání obsaženy;
  • slabozraký uchazeč pracuje s digitálním dokumentem či zvětšeným výtiskem.
 2. Středisko Teiresiás připraví pracovní místo s počítačem a asistivními technologiemi (speciální hardware i software aj.), na které je konkrétní uchazeč zvyklý:
  • nevidomý uchazeč může k přečtení textu použít předem dohodnutý hmatový displej a odečítač obrazovky; 
  • slabozraký uchazeč může s digitálním zadáním pracovat pomocí preferované softwarové lupy, případně s výtiskem prostřednictvím kamerové stolní lupy.

Přijímací zkouška pro uchazeče se sluchovým postižením

 1. U písemné nebo ústní přijímací zkoušky je přítomen tlumočník (český znakový jazyk) nebo vizualizátor češtiny (znakovaná čeština, artikulační tlumočení, přepis mluveného slova), příp. je možné zapůjčit přijímač se sluchátky nebo indukční smyčkou.
 2. Při řešení Testu studijních předpokladů je možné kromě textové verze využít i překlad zadání do českého znakového jazyka. Ten bude k dispozici na počítači na pracovním místě.

Přijímací zkouška pro uchazeče s pohybovým postižením

 1. Přístup do střediska je zcela bezbariérový, k dispozici je bezbariérová toaleta, po předchozí domluvě možnost parkování u budovy.
 2. V případě potřeby zajistíme proškoleného osobního asistenta z řad pracovníků Střediska Teiresiás, který Vás doprovodí na místo konání přijímací zkoušky a zpět. V odůvodněných případech může být přítomen i v průběhu konání samotného testu.
 3. Pracovní místo ve zkušební místnosti je přizpůsobené fyzickým potřebám uchazeče (snadný přístup, výškově polohovatelný stůl aj.).
 4. Zadání testu může být k dispozici i v digitální podobě, což dává možnost využít  asistivní technologie (trackball, joystick, rozměrově či ergonomicky přizpůsobená klávesnice, příp. ovládání počítače hlasem, diktování textu, atd.).

Přijímací zkouška pro uchazeče se specifickými poruchami učení nebo poruchami pozornosti

 1. Uchazeč si může přinést a používat barevný zvýrazňovač pro zajištění lepší orientace v textu a porozumění zadání.
 2. V odůvodněných případech je možné pracovat s digitálním zadáním testu na počítači a využívat podpůrné asistivní technologie (např. speciální software s hlasovou podporou a barevným zvýrazněním aktuálně čtené pasáže textu).
 3. Uchazeči s doloženou dyskalkulií mohou využívat během testu kalkulačku.

Přijímací zkouška pro uchazeče s psychickými obtížemi nebo autismem

 1. Zajistíme klidné prostředí s minimálním počtem dalších osob ve zkušební místnosti.
 2. V odůvodněných případech je možné udělat během testu přestávku (např. na doplnění léků, v případě panické ataky, apod.) , která se nebude započítávat do celkového času k řešení.
 3. V případě, že je k dispozici více termínů v daný den, je možné uchazeče zařadit do termínu zohledňujícího vliv medikace, únavnost a další obtíže. 

Přijímací zkouška pro uchazeče s chronickým somatickým onemocněním

 1. Uchazeči mají možnost pracovat s testem v klidném prostředí, v menší skupině uchazečů.
 2. V případě nutnosti pravidelné medikace, pravidelného stravování, apod. si mohou uchazeči udělat krátkou přestávku, která se nezapočítává do celkového časového limitu.