Výroba orientačního značení pro nevidomé

Část servisních opatření poskytovaných Střediskem Teiresiás směřuje k fyzickému zpřístupňování (nejen studijního) prostředí pro osoby s těžkým zrakovým postižením, resp. si dává za cíl umožnit v co nejvyšší míře samostatný a bezpečný pohyb i orientaci především lidem zcela nevidomým.

K tomuto účelu Středisko nejen produkuje hmatové interiérové či exteriérové orientační plány, ale současně doplňuje běžné fyzické orientační značení v interiérech budov o složku hmatovou. Vzhledem k tomu, jak výrazný může být zásah do orientačního značení v budovách, je služba poskytována vždy v přímé součinnosti se správou konkrétní budovy a na základě řádné objednávky, či smlouvy (viz dále). Hmatové plány, které mohou sloužit jako autonomní zdroj informací nezávisle na interiérovém značení, jsou samozřejmě nabízeny nejen institucím, ale naopak převážně jednotlivcům. 

Hmatové plány

Jelikož se technologicky jedná o běžnou hmatovou grafiku, relevantní technické a částečně organizační detaily jsou uvedeny v kapitole Výroba hmatové grafiky
Specifický je zde především obsah, a od něj se také odvíjí časová (a také ekonomická) náročnost výroby. Jako každý funkční geografický plán i tento totiž předpokládá korektní zdrojová data (nejlépe samozřejmě digitální), současně pak – s ohledem na specifika bezpečného pohybu nevidomých – znalost zobrazovaného prostoru tak, aby bylo možné do plánu zahrnout i prvky, které nemusejí být součástí běžných digitálních podkladů, mohou mít ovšem mimořádnou důležitost pro uživatele hmatového plánu (např. potenciální mobilní překážky v přirozené vodicí linii, dočasné dispoziční změny prostoru, běžné provozní podmínky budovy apod.). V ideálním případě tak sestavení korektního hmatového plánu předpokládá i fyzickou přítomnost tvůrce plánu na místě, které má být zachyceno. 

Provedení hmatových plánů

Po obsahové stránce respektují veškeré plány vyrobené pracovníky Střediska v nejvyšší možné míře jednak realitu, jednak percepční možnosti uživatelů. Plány tak obsahují pouze prvky, které mohou být s ohledem na použité měřítko a užitou výrobní technologii zachyceny, a následně také uživatelem bezpečně rozeznány.
Při tvorbě interiérových i exteriérových map se současně snažíme o co největší jednotnost zpracování tak, aby tytéž prvky byly vždy provedeny za použití týchž plošných, čárových nebo symbolických značek. Každá mapa je navíc opatřena mapovým klíčem obsahujícím použité prvky (ať už symboly nebo např. rastrové výplně).

Pokud jde o technologii zpracování, většinou používáme mikrokapsulový papír, a tedy reliéfní tisk na tzv. fuseru (detaily zde). V případě, že má být plán vystaven dlouhodobě pod širým nebem, příp. se předpokládá jeho frekventované využití, je na místě technologie využívající plastových fólií (detaily zde), příp. plastových desek (detaily zde).

Orientační značení

Jedná se především o hmatový potisk jmenovek u dvěří, tabulek s označením místností, příp. výrobu adekvátních hmatových náhrad za schodišťové, resp. patrové cedule apod.

V závislosti na použitých nosičích informačních tabulek se nabízí několik způsobů provedení: od méně trvanlivých, např. na zalaminovaném papíře nebo transparentní fólii, po velmi trvanlivé a elegantní zhotovené technologií vsazených kuliček (ukázky jednotlivých variant ve fotografické galerii na konci stránky). Podle zvoleného materiálu se uplatňuje jedna ze dvou technologií:

  1. Tisk na tiskárně bodového písma v případě materiálů do tloušťky 200 μm, resp. gramáže do 250 g/m2 (např. tužší nebo zalaminovaný papír, tužší fólie apod.).
  2. Vsazování kuliček do předem vygravírovaného podkladu v případě materiálů trvanlivější a tužší povahy (např. plastové desky o tloušťce minimálně 1,5 mm).
Služba je zpoplatňována. Objednávky jsou přijímány pouze po předchozí konzultaci s pracovníky Knihovního a vydavatelského oddělení.

Fotogalerie