Studenti se zrakovým postižením

Studentům Masarykovy univerzity se zrakovým postižením, jež jsou osobami se specifickým nárokem (ve smyslu Směrnice č. 8/2014 Zajištění přístupnosti MU pro osoby se zdravotním postižením), poskytuje Středisko Teiresiás spektrum služeb v souvislosti s orientací ve fyzickém i virtuálním prostoru, s přístupností vizuálních informací (textů, symboliky, grafiky) a výuky jako celku. 

Samostatný pohyb a prostorová orientace

Pro studenty Masarykovy univerzity se zrakovým postižením je organizován nácvik prostorové orientace a doprovodný servis následujícím způsobem:

 • Úvodní intenzivní nácvik při zahájení studia:
  • zpravidla 2 týdny před vlastním zahájením studia
  • obnáší základní seznámení s novými prostory: kolej, středisko Teiresiás, hlavní budovy příslušné fakulty a univerzity (studijní oddělení, menzy, všechny používané učebny), systém městské dopravy a v případě potřeby návaznost na dopravu meziměstskou
 • Pravidelná výuka:
  • seznámení s novými učebnami na začátku každého semestru
  • v případě potřeby rozvoj orientačních dovedností
 • Asistence:
  • Asistence formou doprovodu je poskytována zrakově postiženým studentům v případech jednorázových výukových, či kulturních aktivit organizovaných univerzitou (imatrikulace, promoce, odborné praxe, ad.).
  • Pravidelná asistence je s ohledem na zajištění bezpečnosti a vhodné zpětné vazby využívána při sportovních aktivitách zrakově postižených  studentů.
V případě zájmu o popsané služby můžete kontaktovat přímo naše instruktory prostorové orientace (Jitka Graclíková, DiS., Mgr. Petr Červenka).

ADAPTACE VÝUKY

Nemůže-li student z důvodu svého zdravotního postižení sledovat běžnou výuku, zajistí odpovědní pracovníci Střediska Teiresiás relevantní adaptaci výuky. Pojetí adaptace se v případě různé výuky a různých typů postižení může lišit – konečná podoba je vždy společným rozhodnutím vyučujícho daného předmětu (příp. garanta oboru), pracovníka Studijního oddělení Střediska Teiresiás a konkrétního studenta. Další informace jsou k dispozici zde.

Příprava a adaptace studijních materiálů

Studenti, pro něž jsou smyslově nedostupné studijní materiály běžně poskytované vyučujícími nebo nabízené prostřednictvím standardních informačních a knihovních služeb, jsou oprávněni využívat servisu, který v tomto ohledu zajišťuje přímo Středisko Teiresiás, resp. jeho Knihovní a vydavatelské oddělení. Jedná se především o tato servisní opatření:  
Veškeré detaily jsou dostupné na stránkách Knihovny a vydavatelství v sekci Služby. S případnými dotazy se můžete obracet přímo na pracovníky Knihovního a vydavatelského oddělení.

Servis Oddělení speciální informatiky

Kromě výše uvedených služeb mohou studenti se zrakovým postižením využívat nabídky služeb Oddělení speciální informatiky. Nabídka zahrnuje především:

 • zajištění vhodných technologií potřebných pro zpřístupnění výuky (speciální výpočetní technika – hardware i software)
 • při práci s novými technologiemi metodické vedení formou individuální výuky či příležitostných konzultací
 • možnost dočasných zápůjček technického vybavení (odečítače obrazovky, brailleské displeje apod.)
Máte-li zájem o některou z těchto služeb, můžete kontaktovat přímo pracovníky Oddělení speciální informatiky.