Aktuální provoz Střediska Teiresiás


(Poslední aktualizace: 25. května 2020)

Rádi bychom všechny zainteresované informovali o změnách ve fungování Střediska Teiresiás, které platí od 25. 5. 2020 (v návaznosti na mimořádná opatření a rozhodnutí rektora). Upozorňujeme, že situace se může i nadále měnit. V takovém případě vás budeme informovat.


Fungování jednotlivých oddělení Střediska Teiresiás

 • Studijní oddělení je nadále omezeno pouze tím, že někteří studijní poradci pracují z domu, ale obnovuje se možnost individuálních osobních konzultací ve středisku. K takové konzultaci je ale třeba se předem objednat (je jedno, zda zvolíte e-mail, telefon, Skype, Hangouts nebo jiný postup). Totéž platí i pro konzultace s psychology a psychoterapeuty. 
 • Knihovní a vydavatelské oddělení, které zajišťuje pro studenty využívající asistivní technologie digitalizaci studijních materiálů, bude ve standardním provozu. Bude tedy pokračovat běžná příprava a distribuce dříve požadované studijní literatury. Budete-li potřebovat další materiály nad rámec těch, na nichž jste už domluveni, prosím ozvěte se standardně e-mailem.
 • Oddělení vizuální komunikace je podobně jako Studijní oddělení omezeno tím, že část týmu pracuje z domu. Na pracovišti je ale vždy přítomen tlumočník a přepisovatel, takže je možné se s oddělením spojit online, a pokud Vám komunikace na dálku nevyhovuje, objednejte si schůzku osobní..
 • Ředitelství včetně ekonomů a personalistů, bude fungovat standardně, objednávka není nutná. Domluvit se na schůzce předem přesto doporučujeme.
 • Také kvůli osobní schůzce s pracovníky Oddělení speciálních ICT a Oddělení fyzické přístupnosti je nutné se objednat předem.
 

Individuální výuka v prostorách Střediska Teiresiás

Individuální kontaktní výuka organizovaná střediskem byla obnovena, pokud se vyučující se studentem shodnou, že k plnění studijních povinností ji nelze nahradit výukou distanční. Současně je možné po dohodě s vyučujícím stále využívat výuky online nebo distanční výuky. 
 


Zkouškové období

Především platí, že podmínky ukončování předmětů a studia se mohou měnit, takže je více než jindy důležité sledovat veškeré zprávy, které Vám přicházejí od vyučujících jednotlivých předmětů, z katedry, příp. fakulty.

Chcete-li využít zajištění podmínek u písemného nebo ústního zkoušení odpovídajících přiznanému specifickému nároku, ať už v prezenční nebo distanční formě, kontaktujte s dostatečným předstihem svého studijního poradce. Stejně tak, pokud si nejste jistí, jestli je pro vás forma nebo prostředí, ve kterém zkouška probíhá, pro vás přístupné.

Ty z Vás, kteří chtějí v tomto semestru přistoupit ke státní závěrečné zkoušce a počítají se zajištěním podmínek odpovídajících přiznanému specifickému nároku, prosíme, aby nám dali co nejdříve vědět, pokud tak už neučinili. Abychom mohli případné úpravy zajistit, potřebujeme mít informace o tom, že se ke státnicím chystáte.

Pro zahraniční studenty platí možnost vstoupit na území České republiky za účelem zkoušky na střední a vysoké škole na území ČR do 24 hodin (pro tuto variantu si nezapomeňte vytisknout z Informačního systému MU potvrzení o přihlášení na zkoušku, které budete potřebovat při přechodu státních hranice a které je nově součástí aplikace Čestné prohlášení o neexistenci příznaků COVID-19).
 


Pravidla pro využití učeben Střediska Teiresiás

Všeobecné informace:

 • Učebny jsou k dispozici v pracovní dny v provozní době budovy na Komenského náměstí (6.00–20.00).
 • V učebně nesmí být za žádných okolností přítomno více než 15 osob, v učebnách s menší kapacitou nejvýše tolik osob, kolik stálých pracovních míst učebna nabízí.

Informace pro studenty:

 • Student je povinen si učebnu pro samostudium předem rezervovat v aplikaci Rozvrh
 • Před začátkem práce je nutné použít dezinfekci rukou, která na základě rezervace bude v učebně k dispozici (kromě toho také na Studijním oddělení Střediska Teiresiás a na chodbě před toaletami u vrátnice).
 • Technické nebo provozní obtíže oznamte technikům, příp. pracovníkům Studijního oddělení.

Nezapomeňte, že před vstupem do budovy musíte mít v Informačním systému potvrzené Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů (https://is.muni.cz/auth/koronavirus_prohlaseni). Při vstupu do budovy na Komenského náměstí je třeba na vrátnici nahlásit, za kým jdete.

Informace pro vyučující:

 • Pro pravidelnou výuku i jednorázovou konzultaci je třeba vždy učebnu předem rezervovat v aplikaci Rozvrh. V případě, že se výuka nebude konat, je třeba rezervaci v rozvrhu zrušit.
 • Žádosti o technickou asistenci ve výuce posílejte předem na adresu ict@teiresias.muni.cz.
 • Během výuky je třeba dodržovat požadovaná hygienická pravidla (nošení roušky/ochranného štítu, dezinfekce rukou, příp. také dezinfekce pracovního stolu a klávesnice). Dezinfekce je k dispozici v kanceláři Studijního oddělení Střediska Teiresiás, dávkovač dezinfekce je také na chodbě před toaletami u vrátnice. Ochranné štíty jsou k dispozici také v kanceláři Studijního oddělení.
 • Po skončení výuky je třeba uvést pracovní místa do původního stavu (vrátit monitory do původní pozice, zavřít okna, zhasnout světlo, zavřít dveře učebny).
 • Technické nebo provozní obtíže oznamte technikům, příp. pracovníkům Studijního oddělení.

Přístup k elektronickým zdrojům

Elektronické zdroje on-line ve správě Střediska Teiresiás (Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky) zůstávají dostupné standardním způsobem pro registrované čtenáře se specifickými nároky (např. se zrakovým, či motorickým postižením). 

Přístup k dalším digitálním informačním zdrojům MU je popsán na přehledové webové stránce https://it.muni.cz/knihovny-samostudium, příp. na Portálu elektronických informačních zdrojů MU.

Aktuální provoz ostatních knihoven MU je popsán zde na přehledové stránce.
 


Krizová intervence

Pro studenty v evidenci Střediska Teiresiás

 • psychologové a psychoterapeuti (konzultace po Skype, příp. telefonu)
 • kontaktní údaje: psychologove@teiresias.muni.cz nebo jednotlivě:
  • Mgr. Martin Murgaš – murgas@teiresias.muni.cz
  • Mgr. Iva Oulehlová – oulehlova@teiresias.muni.cz, tel. 773 752 738
  • Mgr. Tereza Rossmannová – rossmannova@teiresias.muni.cz
  • Mgr. Miroslav Zítko – zitko@teiresias.muni.cz, tel. 549 49 1117
 • komunikace pro nedoslýchavé a neslyšící podle zákona 155/1998 Sb.:
  • distanční přepis mluvené řeči v reálném čase: prepis@teiresias.muni.cz
  • distanční tlumočení do českého znakového jazyka: tlumocení@teiresias.muni.cz

Pro všechny studenty

 

Asistence

Pro studenty s pohybovým postižením

Budete-li potřebovat asistenci, můžete se obrátit na kolegy s Oddělení fyzické přístupnosti.

Pro studenty se zrakovým postižením

Budete-li nutně potřebovat osobní asistenci (např. doprovod) v Brně, můžete kontaktovat našeho koordinátora instruktorů prostorové orientace (P. Červenka), příp. využít služeb Tyflocentra (aktuální informace k poskytovaným službám). Pro bezkontaktní technické konzultace zůstává k dispozici Oddělení speciální informatiky Střediska Teiresiás, příp. regionální pracoviště Tyflocentra a Tyfloservisu

Pro studenty s chronickým somatickým postižením

Pokud budete potřebovat pomoc s vyřízením nezbytných pochůzek, které sami v aktuální situaci nejste schopni zvládnout, můžete se obrátit na dobrovolníky Krizového centra MU (https://munipomaha.cz/).
 


Kontaktní údaje

Kontakty na jednotlivé pracovníky Střediska Teiresiás najdete na našich webových stránkách v sekci Kontaktní údaje.