Jak citovat naše informační zdroje

Většina fondu knihoven pro zrakově postižené je tvořena publikacemi zhotovenými podle původní tištěné předlohy a převedenými do formy přístupné uživateli se zrakovým postižením. Nejedná se o prosté kopie originálů, ale vzhledem k řadě úprav (mění se především forma dokumentu – z tištěné na hmatovou, elektronickou či zvukovou), příp. adaptací (grafická složka...), které jsou v dokumentech prováděny, je třeba chápat je jako díla nově vydaná. To neplatí jen o publikacích v hmatovém písmu, ale také o elektronických dokumentech přístupných na internetu, neboť i ty jsou považovány za dokumenty nově publikované. Proto se za vydavatele takové publikace chápe ten subjekt, který daný dokument na základě předlohy zhotovil. V nakladatelských údajích se proto neobjeví vydavatel předlohy, ale ten, kdo zhotovil verzi pro čtenáře se zrakovým postižením. Vazba na původního vydavatele a další údaje o původní předloze se však neztrácí – tyto údaje jsou uchovány v poli Poznámka o originálu, kde se objevují takové bibliografické údaje, které umožňují jednoznačně identifikovat originál. Pole Poznámka o originálu je součástí údajů v Podrobných údajích o záznamu.

Výše uvedený princip by měl být důsledně uplatňován i při řádném citování těchto dokumentů – bibliografická citace musí vznikat na základě toho dokumentu, který měl čtenář skutečně k dispozici (tedy adaptovaný dokument), a vycházet tak z údajů tohoto dokumentu, nikoli černotiskové předlohy. Informace o předloze se objeví až na konci citace v poli poznámky.

Příklad citace

BARTONĚK, A. Latina pro posluchače FF. [online]. Brno: Masarykova univerzita v Brně, [2005]. [cit. 8. února 2005]. Autorizovaným přístupem dostupné na: http://www.teiresias.muni.cz/knihovna/barlati.zip. (Podle vydání: Brno: MU v Brně 1996).